Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

2022 m. sausio 04 d.

 

Ši privatumo politika yra skirta asmenims, kurie bendradarbiauja ar ketina bendradarbiauti su BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“ (toliau – Įstaiga), naudojasi Įstaigos teikiamomis paslaugomis, stebi Įstaigos veiklą Įstaigos administruojamose socialinių tinklų paskyrose arba lankosi internetinėje svetainėje https://gilesvaikai.lt

 

Duomenų valdytojas

BĮ Vilniaus vaikų socialinės globos namai „Gilė“, įstaigos kodas 190978821, adresas Lakštingalų g. 9, LT-10103, Vilnius.

Tel. 8 5 2777969

El. p. info@gilesvaikai.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas

MB „Asmens duomenų apsauga“, Rusnė Juozapaitienė

El. p. rusne@duomenuapsauga.eu

Asmens duomenų tvarkymo principai

Įstaiga tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, iš duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių, kaip valstybės ir privačių asmenų valdomų registrų bei kitų trečiųjų šalių.

Įstaiga, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

·       Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

·       Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.

·       Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

·       Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

·       Asmens duomenis tvarko tik tie Įstaigos darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Įstaiga įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Įstaigos tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Įstaigos darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Įstaigai suteikti.

Duomenų subjektas yra atsakingas, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jo pateikti asmens duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Įstaigą. Įstaiga nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad duomenų subjektas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

.

Įstaigos tvarkomi asmens duomenys

Įstaiga tvarko šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, amžius, adresas, asmens tapatybės dokumento duomenys, duomenys gauti iš valstybinių registrų, juridinių asmenų atstovų duomenys, internetinės svetainės https://gilesvaikai.lt naršymo duomenys surinkti naudojamų slapukų pagalba, telefono numeris, el. pašto adresas, duomenys, reikalingi sutarčių sudarymui, teisinių ginčų sprendimui.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai

Įstaiga asmens duomenis tvarko tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams, įtvirtintiems Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 ir (ar) 9 straipsniuose.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Asmens duomenis Įstaiga tvarko šiais pagrindiniais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

·             Atlikdama Įstaigai pavestas funkcijas;

·             Teikdama socialinės globos bei kitas interneto svetainėje nurodytas paslaugas;

·             Darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo bei Įstaigos vidaus administravimo tikslais;

·             Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekdama tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais bei partneriais;

·             Užklausų administravimo tikslais;

·             Į Įstaigą patenkančių asmenų ir Įstaigos turto apsaugos tikslais (vykdoma lankytojų registracija);

·             Siekdama vykdyti Įstaigai taikomas teisines prievoles.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Įstaigos surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įstaigos informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo.

Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį su Įstaiga, tačiau Įstaiga ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

Įstaiga siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai sudarote sutartis su Įstaiga savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu Įstaigoje ar kitu būdu kreipiatės į Įstaigą.

Jūsų asmens duomenys gali būti gaunami netiesiogiai iš valstybės valdomų registrų, sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų trečiųjų šalių.

Asmens duomenų teikimas

Įstaiga įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai su duomenų subjektu sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Įstaiga įsipareigoja iš duomenų subjektų gautus duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina sutartims su Įstaiga sudaryti (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Įstaiga perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Be to, Įstaiga gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Įstaigai IT, audito ir kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įstaigos vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įstaiga pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

Įstaiga taip pat gali teikti duomenų subjektų asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Duomenų teikimas už ES/EEE ribų

Įstaiga neteikia duomenų subjektų asmens duomenų už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų.

Automatizuotas sprendimų priėmimas

Įstaiga, tvarkydama asmens duomenis, netaiko automatizuoto duomenų tvarkymo.

Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises:

·       gauti informaciją apie Įstaigos tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

·       kreiptis į Įstaigą su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tieks tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavusi Įstaiga patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų;

·       kreiptis į Įstaigą su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

·       nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įstaiga arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

·       bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Įstaigą el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu info@gilesvaikai.lt

Nepavykus išspręsti klausimo su Įstaiga, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (https://vdai.lrv.lt/), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi Įstaigos interneto svetainėje, Įstaiga gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos internetinės svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Jei sutinkate, kad į jūsų įrenginį būtų įrašomi nebūtinieji slapukai, paspauskite „Sutinku“. Jei nesutinkate, nebūtinųjų slapukų Jūsų įrenginyje netalpinsime. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Daugiau informacijos apie slapukus, jų renkamus duomenis, prieigą turinčius asmenis ir apie savo teises rasite svetainės Privatumo politikos skiltyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Įstaigos internetinėje svetainėje bei daugiau sužinoti apie Įstaigos internetinės svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek internetinę svetainę, tiek socialinių tinklalapių paskyrą, tiek ir Įstaigos teikiamas paslaugas ar svetainėje bei paskyroje pateikiamą informaciją.

https://gilesvaikai.lt internetinėje svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slapukais surinkti Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.